EWO BABY GIM

Ewo Baby Gim to forma zajęć gimnastycznych z elementami gimnastyki sportowej, trampoliny i akrobatyki, prowadzonych według innowacyjnego i rewolucyjnego programu „10 Stages”, który certyfikowany jest przez GR! Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, której pasją są sporty gimnastyczne. Na tym etapie treningu, kładziemy duży nacisk na ogólny rozwój sprawności fizycznej – harmonijny rozwój wszystkich zdolności motorycznych. Jest to także czas na naukę podstaw gimnastyki poprzez gry i zabawy. To idealny czas na profilaktykę i korygowanie wszelkich wad postawy, ale też kompleksowe przygotowanie organizmu do ewentualnego zwiększania obciążeń treningowych. Poprzez współpracę z Klubem Sportowym „Ewo Gim AZS AWF” Katowice proponujemy Państwu do wyboru dwa toki rozwoju Państwa dzieci: tor profesjonalny w Ewo Baby Gim oraz tor olimpijski w KS „Ewo Gim AZS AWF” Katowice.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

terminy zajęć

Zajęcia odbywają się codziennie 8:00 – 21:00. Wypełniając formularz zgłoszeniowy należy zaznaczyć w tabeli dwie preferowane jednostki treningowe w tygodniu uwzględniając podział na grupy wiekowe. Zajęcia grupowe odbywają się od 16:00 – 21:00 a do godziny 16:00 oferujemy zajęcia indywidualne, treningi dla katowickich przedszkoli i szkół oraz dla dzieci korzystających z nauczania domowego.

bezpieczeństwo

Sprzęt  wykorzystywany w trakcie zajęć dla dzieci to najnowocześniejsze przyrządy gimnastyczne renomowanych firm GYMNOVA, Janssen – Fritsen i Spieth –  dedykowane właśnie dla dzieci!

Ponadto ćwiczący pod czujnym okiem trenerów i instruktorów  młodzi gimnastycy mają dodatkowe wsparcie ze strony doświadczonych zawodników oraz posiadają obowiązkowe ubezpieczenie – te czynniki dają nam wszystkim poczucie komfortu i bezpieczeństwa.

Wszystkie przyrządy posiadają aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, a sprzęt do gimnastyki sportowej posiada certyfikat FIG

cena

Cena uczestnictwa dziecka w zajęciach gimnastycznych  to koszt:

300 zł/ miesiąc dla dzieci w wieku 4-5 lat – Level 1 i 2 (2 x 45 minut w tygodniu)

340 zł / miesiąc dla dzieci 5 letnich i starszych – Level 3 – 8, tricking i szarfy (2 x 55 minut w tygodniu)

400 zł / miesiąc za zajęcia w Level 9, Elite i tricking PRO  (2 x 90 minut w tygodniu) i szarfy PRO (3 x 60 minut w tygodniu)

220 zł / miesiąc za zajęcia 1 x w tygodniu (gimnastyka lub parkour możliwe tylko w poniedziałki lub piątki)

Karnety:

220 zł – karnet na wybraną dyscyplinę (gimnastyka dla dorosłych, szarfy dla dorosłych – 8 wejść)

400 zł – karnet OPEN (gimnastyka dla dorosłych, szarfy dla dorosłych, parkour pro) – 16 wejść

220 zł – karnet OPEN za Rodzinę do 5 osób (gimnastyka dla rodzin z dziećmi, szarfy dla rodzin z dziećmi) – 4 wejścia

Pojedyncze wejście:

70 zł – niezależnie od wybranych zajęć (tylko w przypadku wolnego miejsca w grupie)

ubezpieczenie

Ubezpieczenie w trakcie zajęć sportowych jest elementem obowiązkowym. Dbając o rozwój dzieci pragniemy również Państwu zapewnić komfort, dlatego bardzo dokładnie wybieramy kadrę, pracujemy wyłącznie z przyrządami rekomendowanymi dla dzieci i wymagamy, aby każde dziecko było ubezpieczone. Koszt podstawowego ubezpieczenia zawarty jest w miesięcznej składce.

Bezpieczeństwo podczas zajęć gwarantuje również udział w programach Level 10 i 10 Stages – opracowanych z myślą o naszych dzieciach!

uwaga rodzice!

Wybierając gimnastykę, Ty i Twoje dziecko stajecie się zwycięzcami!

 

Wspólny wysiłek naszej kadry, wysiłek Państwa jako rodziców oraz – przede wszystkim – wkład Państwa dziecka – to nieodzowne czynniki procesów, jakie zachodzą w EwoGim. Przyjazna atmosfera i wiele godzin pracy na treningach będą niewątpliwie okraszone sukcesem! Gimnastyka jest Matką Sportu… wybierając tor profesjonalny czy olimpijski,  już na starcie stajesz się zwycięzcą!

bezpłatna lekcja pokazowa

Pierwsze zajęcia są bezpłatne. Jeżeli forma zajęć, którą proponujemy spodoba się Państwa dziecku, dopiero wtedy zapisz je i ustal formę płatności.  Wszystkie zajęcia można odrobić w formie weekendowych warsztatów gimnastycznych.

regulamin klubu ewo gim AZS AWF Katowice

REGULAMIN ZAJĘĆ Aktualny od 06 września 2021 r.

REGULAMIN ZAJĘĆ w KS Evo Gym AZS AWF Katowice

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez KS Evo Gym AZS AWF Katowice, zwanej dalej „Ewo Gim” usługi polegającej na udostępnieniu Uczestnikowi pomieszczeń i przyrządów niezbędnych do wykonywania określonych zajęć ogólnorozwojowych, w tym ćwiczeń z dyscyplin sportów gimnastycznych, kreatywnych i innych dostępnych w Ewo Gim w ramach grup Uczestników utworzonych ze względu na kryterium ich wieku i stopnia zaawansowania, prowadzonych pod nadzorem instruktora.

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego. 

Określa prawa i obowiązki stron umowy o uczestnictwo w zajęciach w Ewo Gim

§ 1. Objaśnienie wyrażeń użytych w niniejszym regulaminie

1. KS Evo Gym AZS AWF Katowice, zwane w dalszej części „Ewo Gim” – zespół pomieszczeń znajdujących się w budynku położonym przy ul. Kościuszki 104 w Katowicach, w którym świadczone są usługi będące w aktualnej ofercie Ewo Gim. W skład pomieszczeń wchodzą: specjalistyczna sala gimnastyczna oraz zaplecze sanitarne, szatnie i łazienki z natryskami znajdujące się na terenie Basenu Brynów.

2. Umowa – należy przez to rozumieć odpowiednio umowę o uczestnictwo w zajęciach ogólnorozwojowych, zajęciach ze sportów gimnastycznych, umowę o uczestnictwo w półkoloniach – uprawniającą do zakupu członkostwa na odpowiednią usługę lub umowę o organizację urodzin.

3. Uczestnik – osoba, która jest uprawniona do skorzystania z usług będących w aktualnej ofercie Ewo Gim na podstawie zawartej przez nią lub przez jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna umowy o uczestnictwo w zajęciach sportów gimnastycznych, umowy o uczestnictwo w półkoloniach lub umowy o organizację urodzin czy umowy obozowej. W kwestiach dotyczących odpowiedzialności, w sytuacji gdy osoba korzystająca z usług Ewo Gim nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, pojęcie to odpowiednio obejmuje osoby sprawujące nad nią władzę rodzicielską lub opiekę.

4. Usługi – usługi będące w aktualnej ofercie Ewo Gim

5. Dzienniczek Uczestnika – dokument legitymujący uprawnienie do korzystania z usług danego rodzaju, świadczonych przez Ewo Gim – ważny po drugim tygodniu od rozpoczęcia zajęć

6. Członkostwo – wykupiona ilość usług będących w aktualnej ofercie Ewo Gim.

7. Osoby uprawnione do działania w imieniu Ewo Gim – Prezes Klubu, Menadżer Ewo Gim i pozostali członkowie Personelu, w zakresie określonym odrębnymi umowami.

8. Prezes– Michał Bogus, adres do korespondencji: 

ul. Plac Grunwaldzki 8 – 10/18, 40-127 Katowice.

9. Personel – menadżerowie Ewo Gim, trenerzy, instruktorzy, animatorzy, obsługa klienta.

10. Strona internetowa – http://ewogim.pl

§ 2. Zakres usług

1. Ewo Gim świadczy usługi Sportowo-Edukacyjne takie jak: zajęcia ogólnorozwojowe, zajęcia sportów gimnastycznych, organizacja półkolonii, organizacja urodzin, obozów i wyjazdów oraz inne znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej.

2. Oferta Ewo Gim dostępna jest również w budynku położonym przy ul. Kościuszki 104 w Katowicach, w którym mieści się sala gimnastyczna, a na żądanie osób zainteresowanych jest ona przedstawiana ustnie przez Personel.

3. Uczestnik ma prawo do korzystania z usług Ewo Gim wielokrotnie na podstawie zawartej umowy, w zakresie wynikającym z zakupionego Członkostwa lub jednorazowo na podstawie dowodu zakupu określonej usługi.

4. Sprzęt używany w placówkach Ewo Gim jest wyposażeniem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie

 

§ 3. Uczestnictwo w zajęciach

1. Uczestnikiem może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać Uczestnikiem za pisemną zgodą swoich ustawowych przedstawicieli lub opiekunów. 

3. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 13 lat mogą brać udział wyłącznie w zajęciach organizowanych przez Ewo Gim dla osób małoletnich. Osoby te mogą korzystać z usług oferowanych przez Ewo Gim wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, z wyłączeniem czasu udziału w zajęciach. 

4. Podstawą regularnego uczestnictwa w zajęciach dostępnych w Ewo Gim jest umowa zawierana na czas określony. 

5. Pierwszym dniem obowiązywania umowy jest dzień jej zawarcia, chyba że w umowie został określony inny termin.

6. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie prawa do uczestniczenia w zajęciach organizowanych w ramach Ewo Gim jest Dzienniczek Uczestnika, wydawany Uczestnikowi w trzecim tygodniu od podpisania umowy i uiszczenia opłaty za zajęcia określone Członkostwem lub dokument potwierdzający uiszczenie opłaty za jednorazowe uczestnictwo w zajęciach.

7. Dzienniczek Uczestnika jest ważny przez okres, na który został wydany i jest dokumentem imiennym, uprawniającym do korzystania z Usług wyłącznie przez osobę wymienioną w Dzienniczku Uczestnika jako właściciel/-ka, legitymującą się dowodem tożsamości zawierającym zdjęcie lub poświadczeniem opiekuna ustawowego.

8. Członkostwo określa ilość usług/wejść na zajęcia i czas, w którym Usługi, na które został wydany Dzienniczek Uczestnika, mogą zostać wykorzystane.

9. Uprawnienia wynikające z umowy mają charakter osobisty i nie mogą być przenoszone na inne osoby bez pisemnej zgody Ewo Gim.

10. Rodzaje i opis dostępnych opcji dla Dzienniczków Uczestnika i Członkostw są w Ewo Gim lub/i na Stronie internetowej.

11. Każde Członkostwo jest ważne tyle tygodni ile określa umowa, plus dwa tygodnie. Ważność Członkostwa wygasa w momencie upływu terminu jego ważności.

12. Domyślnie każde Członkostwo ma 2 wejścia w tygodniu.

13. Jeżeli w trakcie trwania karencji Członkostwa wypada dzień wolny, w którym Ewo Gim nie pracuje – Członkostwo nie ulega przedłużeniu, ale Ewo Gim daje możliwość odrobienia zajęć.

14. Nie ma możliwości przedłużenia Członkostwa o większą ilość czasu lub z innych powodów niż jest to opisane w ust. 13 powyżej. Ewentualne nieobecności można odrabiać na zajęciach w innym terminie w miarę wolnych miejsc. To samo dotyczy wejść częstszych niż 2 razy w tygodniu.

15. Członkostwo, mimo zmienionego grafiku, można wykorzystywać w czasie ferii świątecznych/zimowych.

16. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do okazywania Dzienniczka Uczestnika za każdym razem, kiedy przystępują do rozpoczęcia zajęć w Ewo Gim.

17. Personel Ewo Gim ma prawo zweryfikować dane Uczestnika wskazane w Dzienniczku Uczestnika na podstawie okazania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość lub na podstawie oświadczenia opiekuna ustawowego. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość Personel ma prawo odmówić wstępu na teren Ewo Gim.

18. Jeżeli Uczestnik nie posiada ważnego Członkostwa, aby skorzystać z usług Ewo Gim zobowiązany jest uiścić opłatę za jednorazowe wejście.

19. Jeżeli Uczestnik nie posiada przy sobie Dzienniczka Uczestnika, a Personel Ewo Gim nie ma możliwości zweryfikowania faktu zawarcia odpowiedniej umowy na podstawie innych danych, Personel ma prawo odmówić wstępu na teren Ewo Gim, chyba że Uczestnik uiści opłatę za jednorazowe wejście.

20. Fakt utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Dzienniczka Uczestnika powinien być niezwłocznie zgłoszony osobom uprawnionym do działania w imieniu Ewo Gim. Wydanie nowego Dzienniczka Uczestnika następuje po uiszczeniu opłaty związanej z kosztami jego sporządzenia w wysokości 30 zł.

21. Ze względu na jakość świadczonych usług Ewo Gim zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu wydawanych Kart Uczestnika i sprzedawanych Członkostw

 

§ 4. Zasady korzystania z usług Ewo Gim

1. Z usług Ewo Gim mogą korzystać Uczestnicy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, regulaminie Ewo Gim, regulaminie sali gimnastycznej, znajdującym się w ośrodku, zawartej umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego Członkostwa lub uiszczonej opłaty jednorazowej.

2. Godziny otwarcia placówki podane są na stronie internetowej, a także dostępne są w budynku Ewo Gim.

3. Ewo Gim może być zamknięte w dni ustawowo wolne od pracy. Prezes może podjąć decyzję o zamknięciu Ewo Gim, w niektóre z tych dni, o czym informacje umieszczone zostaną w budynku Ewo Gim i na stronie internetowej.

4. Ewo Gim może być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

5. W sytuacji, gdy zamknięcie Ewo Gim jest zaplanowane, Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z minimum jednodniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w budynku Ewo Gim w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Ewo Gim, Uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

6. Z pomieszczeń i urządzeń Ewo Gim Uczestnik powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, regulaminie Ewo Gim, jak również wynikających z stosownych instrukcji bądź informacji znajdujących się w Ewo Gim lub podawanych ustnie przez Personel.

7. Uczestnik ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.

8. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Uczestnik ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji Personelu Ewo Gim.

9. Przemieszczanie sprzętu, przygotowanie urządzeń na sali do ćwiczeń powinno odbywać się zgodnie z zaleceniem prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej dbałości o sprzęt – wszystkie uszkodzenia sprzętu i urządzeń sali należy natychmiast zgłaszać prowadzącemu zajęcia. Przyrządy gimnastyczne i inny sprzęt pomocniczy należy zostawiać po zakończonych zajęciach w oznaczonych miejscach.

10. Uczestnik ma prawo w każdej chwili zwrócić się do instruktora obecnego w placówce Ewo Gim o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Uczestnik może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.

11. Uczestnik ma obowiązek poinformować Personel Ewo Gim, w szczególności instruktorów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności o zdiagnozowanych chorobach, ciąży, urazach.

12. W razie pogorszenia samopoczucia w trakcie zajęć Uczestnik ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi lub pozostałemu Personelowi Ewo Gim.

13. Członkostwo uprawnia do korzystania z usług oferowanych przez Ewo Gim zgodnie z aktualną ofertą zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u Personelu Ewo Gim przez okres, na jaki zostało zakupione

14. Uczestnicy nieposiadający Członkostwa mogą korzystać z usług Ewo Gim po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Ewo Gim dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych.

15. Uczestnik zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie (dokonanie rezerwacji) przez system Active Now lub przez formularz na stronie internetowej Ewo Gim, w recepcji Ewo Gim osobiście, telefonicznie lub w drodze e-mailowej.

16. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na stronie internetowej oraz jest dostępny w recepcji Ewo Gim.

17. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału wdanych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń oraz rodzaj zakupionego Członkostwa.

 

18. Uczestnik ma obowiązek poinformować Personel Ewo Gim o rezygnacji z/braku możliwości udziału w zorganizowanych zajęciach, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku powiadomienia o rezygnacji/braku możliwości, nie będzie możliwości odrobienia zajęć.

19. Ewo Gim zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych, jeżeli liczba zainteresowanych nie będzie przekraczać trzech osób.

20. Na zajęcia zorganizowane Uczestnik jest zobowiązany przychodzić z stosownym wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. W wyznaczonej strefie „bez butów” – poruszamy się bez butów lub w obuwiu zamiennym. 

21. Wejście na salę ćwiczeń po rozpoczęciu zajęć jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą instruktora prowadzącego zajęcia. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.

22. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym odzieży niekrępującej ruchów i białych skarpetek.

23. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnik, który narusza zasady ubioru, w szczególności znajduje się na terenie Ewo Gim w nieodpowiednim obuwiu, może zostać poproszony przez Personel o opuszczenie budynku Ewo Gim.

24. W pomieszczeniach Ewo Gim obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych substancji, narzędzi i przedmiotów, w tym także materiałów pirotechnicznych.

25. Zabrania się uprawiania ćwiczeń z rzeczami na ciele, które mogą stanowić zagrożenie dla samego Uczestnika lub innych osób, a także niedozwolone jest żucie gumy czy spożywanie posiłków w trakcie wykonywania ćwiczeń.

26. Zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku na terenie Ewo Gim bez zgody zarządcy budynku i Ewo Gim.

27. Zabrania się wprowadzać zwierzęta na teren Ewo Gim.

28. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania spokoju i porządku w pomieszczeniach Ewo Gim oraz umożliwienia innym Uczestnikom swobodnego korzystania z usług Ewo Gim. Zabrania się używania wulgarnego słownictwa, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

29. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia.

30. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Ewo Gim oraz świadczących w Ewo Gim swoje usługi, osoby naruszające zasady porządku oraz postanowienia niniejszego regulaminu określające zasady korzystania z usług Ewo Gim, w szczególności osoby, które znajdują się na terenie Ewo Gim w ubiorze lub obuwiu nieodpowiednim, osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, osoby posiadające lub posługujące się substancjami bądź narzędziami niebezpiecznymi, będą poproszone o opuszczenie pomieszczeń Ewo Gim

§ 5. Zasady korzystania z szatni.

1. Uczestnik zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego pomieszczeniu szatni, w którym znajdują się szafki.

2. Rzeczy cenne i kosztowności, tj. pieniądze, dokumenty, telefony, itp. należy zdeponować w szafkach znajdujących się w szatni niezwłocznie po wejściu na teren Ewo Gim.

3. Buty należy ściągnąć w strefie „bez butów”, lub zostawić je w szatni znajdującej się w holu Basenu Brynów. Zabrania się wejścia w butach na teren szatni przy sali gimnastycznej. 

4. Klucz do szafki w szatni wydawany jest w recepcji, po zgłoszeniu się Uczestnika i przedstawieniu Dzienniczka Uczestnika lub/i Karnetu. W przypadku jednorazowego wejścia – po uiszczeniu opłaty za korzystanie z usług Ewo Gim Uczestnik pobiera kluczyk do szafki.

5. Uczestnik zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki, np. przy awarii zamka, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Personel Ewo Gim.

5. Po skorzystaniu z usług Ewo Gim Uczestnik ma obowiązek opróżnić szafkę ze wszystkich należących do niego rzeczy.

 

6. Uczestnik ma obowiązek zwrócić kluczyk do szafki na recepcji w momencie opuszczania Ewo Gim.

7. W razie zagubienia, zniszczenia bądź przywłaszczenia kluczyka Uczestnik ma obowiązek uiścić opłatę w kwocie 150 zł.

§ 6. Cennik.

1. Cennik usług świadczonych przez Ewo Gim dostępny jest w budynku Ewo Gim oraz na stronie internetowej.

2. Uczestnik ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zawartej umowy z góry na okres określony Członkostwem w wysokości odpowiadającej cenie wykupionego Członkostwa do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego dotyczy płatność, przelewem bankowym na konto dedykowane danej grupie, określone w formularzu zgłoszeniowym odbieranym w pierwszym dniu zajęć. 

3. Osoba niebędąca Uczestnikiem, chcąca skorzystać z usług Ewo Gim bez zawierania umowy na zasadach określonych w § 3 niniejszego regulaminu, ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.

4. Opłaty uiszcza się gotówką w recepcji Ewo Gim lub w drodze transakcji bezgotówkowej.

§ 7. Rozwiązanie umowy.

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za miesięcznym okresem wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Prezesa lub osoby przez niego upoważnionej, jeżeli Uczestnik mimo jednokrotnego upomnienia nadal rażąco lub uporczywie narusza zasady porządku w Ewo Gim lub postanowienia niniejszego regulaminu.

3. Umowa podlega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na mocy oświadczenia Uczestnika w przypadku naruszania przez Ewo Gim w sposób rażący lub uporczywy postanowień niniejszego regulaminu.

4. W każdym przypadku rozwiązania Umowy należność za opłacone i niewykorzystane zajęcia wynikające z zakupione Członkostwa, nie zostaje zwrócona.

§ 8. Zasady odpowiedzialności.

1. Ewo Gim odpowiada względem Uczestników za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania umowy oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem Ewo Gim na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Uczestnik zgłasza na piśmie w placówce Ewo Gim lub listem poleconym na adres: KS Evo Gym AZS AWF Katowice, ul. Plac Grunwaldzki 8-10/18, 40-127 – Katowice.

3. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Ewo Gim lub mieniu innego Uczestnika oraz szkody na osobie wyrządzonych swoim działaniem lub zaniechaniem, a w przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność tą ponoszą jego rodzice lub opiekunowie ustawowi.

4. Ewo Gim nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu spowodowane przez urządzenia, przedmioty oraz potrawy i napoje dostarczone przez inne podmioty z inicjatywy Uczestników lub osób sprawujących nad nimi władzę rodzicielską lub opiekę.

5. Ewo Gim nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie swojej placówki.

6. Ewo Gim nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku ćwiczeń na sali gimnastycznej. Osoby korzystające z sali ćwiczą na własną odpowiedzialność.

§ 9. Zmiana regulaminu.

1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Uczestników poprzez umieszczenie informacji o wprowadzeniu zmian na stronie internetowej, jak również ogólnodostępnym miejscu w budynku Ewo Gim.

 

2. W razie zmiany regulaminu Uczestnik ma prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia woli z podaniem, jako przyczyny rozwiązania umowy, faktu zmiany regulaminu. 

3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie tego terminu domniemywa się, że Uczestnik akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.

§ 10. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin stanowi integralny załącznik do umowy o korzystanie z usług Ewo Gim.

2. Dane osobowe przekazane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez Centrum wyłącznie dla celów wykonania niniejszej umowy a także dla celów promocji Ewo Gim zgodnie z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik do Umowy zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016 – RODO).

3. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług oraz bezpieczeństwa pomieszczenia Ewo Gim mogą być monitorowane. Nagrania z monitoringu mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu związanym zapewnieniem bezpieczeństwa uczestników zajęć organizowanych przez Ewo Gim w ramach świadczonych usług, a także ochrony mienia. Obraz zapisany w wyniku działania monitoringu ma na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa uczestników zajęć, oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących Ewo Gim, pracownikom Ewo Gim lub narażających Ewo Gim na straty i nie zostanie wykorzystany w żadnym innym celu.

4. Wszelkie uwagi co do pracy placówek Ewo Gim i ich Personelu, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Uczestników w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji w placówce Ewo Gim, bądź za pośrednictwem poczty lub drogą e-mailową.

5. Na żądanie Uczestnika faktury wystawiane są do końca miesiąca, w którym uiszczona została opłata za Członkostwo. 

6. Za jednorazowe wejście, jednorazową usługę faktura wystawiana jest na miejscu w chwili dokonywania płatności. 

6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz UE L 119 z 04.05.2016 – RODO) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: KS Evo Gym AZS AWF Katowice, ul. Plac Grunwaldzki 8-10/18, 40-127 Katowice

2) kontakt z administratorem możliwy jest pod następującymi danymi kontaktowymi:

a. Kontakt e-mail: klub@ewogim.pl

b. Kontakt telefoniczny: 571 238 433

c. Korespondencja tradycyjna: Plac Grunwaldzki 8-10/18, 40-127 Katowice 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka przetwarzane będą:

a. w celu realizacji umowy świadczenia usług oferowanych przez Administratora usług i/lub działań przed jej zawarciem, w tym kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit. b, RODO),

b. w celu przekazania danych innym podmiotom upoważnionym do ich otrzymania z mocy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c. w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. ułatwienie korzystania z usług świadczonych przez Administratora, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

d. w celu promocji działalności Administratora poprzez przetwarzanie wizerunku (strona internetowa, profil społecznościowy Administratora bądź partnerów, z którymi Administrator prowadzi tematyczne akcje promujące), na podstawie uprzedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, uczestniczące w realizacji umowy, instytucje, z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi, w tym, księgowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę (jeśli dotyczy);

5) Administrator będzie przetwarzał wyłącznie niezbędne dla celów wskazanych w pkt 3 dane dziecka tj. imię i nazwisko dziecka, PESEL/data urodzenia dziecka, oraz dane rodzica/opiekuna ustawowego tj. imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail,

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w pkt. 3, dochodzenia związanych z nimi roszczeń a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązujące. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o uprzednio udzieloną zgodę dane osobowe przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, co jednak nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy świadczenia oferowanych przez Administratora usług i realizacji wskazanych powyżej w pkt. 3 celów.

8) Administrator nie będzie realizował zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania,

9) podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej,

10) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne;

11) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

grafika_eg_podstrona_12

Gimnastyka sportowa – autorski program Levels 10

 GODZINY PONIEDZIAŁEK  ŚRODA   WTOREK  CZWARTEK
 16:15-17:00  dzieci 4-5 lat  dzieci 4-5 lat  dzieci 4-5 lat  dzieci 4-5 lat
 17:00-17:55  dzieci 5-6 letnie  dzieci 5-6 letnie  dzieci 5-6 letnie  dzieci 5-6 letnie
 18:00-18:55  dzieci 7-8 letnie  dzieci 7-8 letnie  dzieci 7-8 letnie  dzieci 7-8 letnie
 19:00-19:55  dzieci 5-6 i 7-8 lat  dzieci 5-6 i 7-8 lat  dzieci 5-6 i 7-8 lat  dzieci 5-6 i 7-8 lat
 19:00-20:30 dzieci 9 lat i starsze dzieci 9 lat i starsze dzieci 9 lat i starsze dzieci 9 lat i starsze

Akrobatyka powietrzna – szarfy i tricking

 GODZINY WTOREK  ŚRODA   CZWARTEK  PIĄTEK
 17:00-17:55 Tricking – L1 Szarfy – youth Tricking – L1 Szarfy – youth
 18:00-18:55 Tricking – L2 Szarfy – junior Tricking – L2 Szarfy – junior
 19:00-20:30 Tricking – L3 Szarfy – senior

(19:00-20:00)

Tricking – L3 Szarfy – senior

(19:00-20:00)

Akrobatyka powietrzna – szarfy i tricking

 GODZINY PONIEDZIAŁEK  ŚRODA   WTOREK  CZWARTEK
 20:00 – 21:30 dorośli PRO dorośli PRO dorośli semi – pro dorośli semi – pro
 GODZINY SOBOTA DYSCYPLINA GODZINA PIĄTEK
 11:00-12:00  dorośli  szarfy 17:00 – 18:00 parkour – 6-9 lat
 12:00-13:00 rodziny z dziećmi szarfy 18:00 – 19:00 parkour 10-16 lat
 13:00 – 14:00  rodziny z dziećmi gimnastyka 20:00 – 21:30 parkour – PRO